Energimærkning af bygninger

Energimærkning af bygninger er lovpligtig i mange tilfælde, fx hvis du bygger nyt, vil sælge eller hvis du vil udleje din ejendom. Energimærkning er ikke bare lovpligtig, men også sund fornuft.

Formålet med energimærket er at synliggøre energiforbruget og de muligheder, der er for at spare energi i bygningen. Der er krav om energimærkning ved:

  • Salg eller udlejning
  • Nybyggeri
  • Offentlige bygninger over 250 m2

Energimærket er gyldigt i 10 år

Når en bygning skal energimærkes, skal bygningen gennemgås af en energikonsulent. Konsulenten vurderer bygningens energitilstand, og indplacerer den på en skala fra A til G. Energimærkningen indeholder desuden en beskrivelse af mulighederne for at spare på energien.

KW Rådgivning energimærker alle typer ejendomme

fra små til store ejendomme, boligforeninger, erhvervs- og offentlige ejendomme.

Vi arbejder med energimærkning af bygninger iht. Energistyrelsens gældende bekendtgørelser og er certificeret iht. ISO 9001 til alle typer af energimærkning.

Boliger på 60 m2 eller derover, herunder parcelhuse, ejer-, andels- og anpartsboliger, skal være energimærket før de lovligt kan annonceres til salg eller udlejning.

En boligforening kan med økonomisk fordel lade hele bebyggelsen blive energimærket på én gang. Men de enkelte lejligheder kan også energimærkes hver for sig.

Nye bygninger på 60 m2 eller derover skal energimærkes. Energimærkningen skal indsendes til kommunen, inden bygningen bliver meldt færdig eller tages i brug. Formålet er at kontrollere, at bygningen overholder energikravene i byggetilladelsen.

Det er lovpligtigt at fremlægge et energimærke, når en ejerlejlighed eller andelslejlighed skal sælges eller udlejes. Energimærket skal udarbejdes for hele ejendommen, hvis der er tale om en etageejendom. Energimærket er gyldigt i ti år. Det vil sige, at det kan genbruges, når andre lejligheder i bygningen sælges eller udlejes i gyldighedsperioden.

Energimærkning af offentlige bygninger er lovpligtigt. Offentlige bygninger omfatter bygninger, der ejes eller bruges af offentlige institutioner. Alle nyopførte offentlige bygninger over 60 m2 skal energimærkes, før de bliver meldt færdig eller bliver taget i brug. Når en offentlig bygning på 60-250 m2 er energimærket første gang, er der kun krav om energimærkning, hvis bygningen skal sælges eller udleje

Alle offentlige bygninger over 250 m2 skal energimærkes regelmæssigt. Energimærket er gyldigt i 10 år. Energimærkningen skal fornys senest ved udløbet af denne periode.

Energimærkning af bygninger til handel og service er lovpligtig. Alle nyopførte bygninger på 60 m2 eller derover skal energimærkes før ibrugtagning eller færdigmelding. Når en ejendom sælges, skal sælger fremlægge en gyldig energimærkning. Det samme gælder, når en ejendom udlejes helt eller delvist, og når en andel, anpart eller aktie i en ejendom overdrages.